Przemiana :: Statut

  Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana"

83 - 110 Tczew, ul.Nadbrzeżna 8

                          tel.: (58) 531 00 69     e-mail: stipsprzemiana@wp.pl

Klub Młodzieżowy "Przystań"
   
Punkt Konsultacyjny "Okno"
"Przemiana"


Statut

STOWARZYSZENIA TERAPII I PROFILAKTYKI SZKOLNEJ "PRZEMIANA"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" zwane dalej      Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tczew, a terenem działania jest Rzeczpospolita      Polska.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych      organizacji o podobnym celu działania.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość      prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach      (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej      członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać      pracowników.


Rozdział II
Cele i środki działania


1. Celem Stowarzyszenia jest działalność profilaktyczna, edukacyjna, kulturalna      i terapeutyczna wobec występujących zagrożeń patologią społeczną oraz      inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia i rozwiązywania      problemów społecznych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. Prowadzenie profesjonalnych programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci, młodzieży w szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, świetlicach środowiskowych, w siedzibie Stowarzyszenia i innych miejscach.
  2. Organizowanie i prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz grup wsparcia dla dzieci, młodzieży z problemami uzależnień i ofiar przemocy.
  3. Prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy.
  4. Udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, a także ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
  5. Propagowanie zdrowego stylu życia, dbałość o wszechstronny rozwój osobowy dzieci i młodzieży.
  6. Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych promujących zdrowie.
  7. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym.
  8. Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i młodzieży w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
  9. Współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobny zakres działalności.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba      prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:

     a. zwyczajnych,

     b. wspierających,

     c. honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna      posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw      publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia, która:

     a. złoży deklarację członkowską na piśmie,

     b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków      Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na      podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i      prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w      realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu      przez swojego przedstawiciela.
6. Członkiem wspierającym staje się poprzez złożenie oświadczenia woli na      podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która      wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Nadanie godności członka honorowego może następować na wniosek      Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia w drodze uchwały      Walnego Zgromadzenia Członków.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

     a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

     b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności          Stowarzyszenia,

     c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez         Stowarzyszenie,

     d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

     a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

     b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

     c. regularnego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego       prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w       statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak       członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych       świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
13. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

     a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

     b. wykluczenia przez Zarząd:

     - z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz        Stowarzyszenia,

     - z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

     - z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

     - na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków        Stowarzyszenia,

     c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

     d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków        stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu        przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała        Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
     a. Walne Zgromadzenie Członków,
     b. Zarząd,
     c. Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich      wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością      głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do      głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W      Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

     a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

     b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni          goście.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku      jako zgromadzenie sprawozdawcze, a raz na trzy lata jako zgromadzenie      sprawozdawczo-wyborcze. O terminie, miejscu i proponowanym porządku      obrad zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków      Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed jego terminem.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym      czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek      Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby      członków Stowarzyszenia. W terminie 14 dni od dnia podjęcia inicjatywy lub      złożenia wniosku Zarząd powinien wyznaczyć termin zgromadzenia, jego      miejsce oraz proponowany porządek obrad. O tym terminie, miejscu i      proponowanym porządku obrad zgromadzenia Zarząd zawiadamia      wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed jego      terminem.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną       większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby       członków. Głosowanie jest jawne.
9. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie przewodniczący ustala      drugi termin, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego      dnia, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych      wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.
10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

     a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

     b. uchwalanie zmian statutu,

     c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

     d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

     e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

     f. ustalanie sposobu dysponowania finansami,

     g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych         świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

     h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

     i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

     j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków         Stowarzyszenia lub jego władze,

     k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

     l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu         jego majątku,

     m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we          wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz          stowarzyszenia.

11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia       zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje       Stowarzyszenie na zewnątrz.
12. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa.       Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż         raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
14. Do kompetencji Zarządu należą:

     a. realizacja celów Stowarzyszenia,

     b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

     c. sporządzanie planów pracy ,

     d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

     e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku         Stowarzyszenia,

     f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

     g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

     h. przyjmowanie i skreślanie członków.

15. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością      Stowarzyszenia.
16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego,       zastępcy oraz sekretarza.
17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

     a. kontrolowanie działalności Zarządu,

     b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

     c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia         Członków oraz zebrania Zarządu,

     d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

     e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu         Członków,

18. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

     a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku         pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

     b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy         umyślnej,

     c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot         uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż         określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu         osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26. poz.         306 ze zm.).

19. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie        trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,        której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W        tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

     a. ze składek członkowskich,

     b. darowizn, spadków, zapisów,

     c. dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie      Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi      przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku       Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania       pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w       sprawach majątkowych jest upoważniony prezes lub wiceprezes       jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
6. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany:

     a. do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej         członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi         pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku         pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub         powinowactwa w liniibocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu         przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi",

     b. do przekazywania na rzecz jego członków, członków jego organów lub         pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku         do osób trzecich,w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie         lub na preferencyjnych warunkach,

     c. na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz         ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich         chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu         Stowarzyszenia,

     d. na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w         których uczestniczą jego członkowie, członkowie jego organów lub         pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu        Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną        większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy        uprawnionych do głosowania., z uwzględnieniem rozdz. IV pkt 9.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie      Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku      Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają      przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.