Przemiana :: Aktualności

  Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana"

83 - 110 Tczew, ul.Nadbrzeżna 8

                          tel.: (58) 531 00 69     e-mail: stipsprzemiana@wp.pl

Klub Młodzieżowy "Przystań"
   
Punkt Konsultacyjny "Okno"
"Przemiana"


Informacja


                                                                                21 listopada 2004 r.

Szanowni Państwo!

Zapraszam do dyskusji na temat:

Czy warto starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego?

      Nasze stowarzyszenie nie jest organizacją nastawioną na zysk, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Wszystkie środki, które znajdują się w dyspozycji naszego stowarzyszenia są na bieżąco przeznaczane na realizację celów statutowych. Dlatego też możemy ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Uzyskanie takiego statusu daje pewne przywileje, ale nakłada także obowiązki, m.in. obowiązek ogłoszenia sprawozdania merytorycznego i finansowego w Monitorze Polskim (opłata za zamieszczenie wynosi 610 zł za stronę).

      Proszę Państwa, decyzję musimy podjąć wspólnie. W związku z tym proszę, aby zapoznali się Państwo z obowiązującymi przepisami. Wszelkie informacje, a także interpretacje przepisów w zakresie uzyskiwania statusu pożytku publicznego znajdziecie Państwo w serwisie http://www.pozytek.ngo.pl

      W serwisie znajdują się m.in. teksty Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawy przepisy wprowadzające, a także przystępny przewodnik po ustawie (wydany w serii broszur 3w).

Jak zostać organizacją pożytku publicznego - broszura z serii 3 w
Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
Redakcja: Jakub Wygnański, Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

Aby ściągnąć i wydrukować cały tekst broszury w formacie pdf (kilknij tutaj).

       Serwis zawiera także informacje przydatne dla organizacji pożytku publicznego, jak i tych, które dopiero o taki status się starają: jak zostać organizacją pożytku publicznego, jakie korzyści i obowiązki wiążą się z tym statusem.

       Informacje o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz jak to zrobić.

       Zamieszczane są komunikaty z przebiegu prac Rady Działalności Pożytku Publicznego, piszemy także o jej zadaniach i roli.

       Częścią serwisu pożytek ngo.pl jest także serwis archiwalny ustawa.ngo.pl, na którym prezentowane były prace nad powstaniem i uchwaleniem Ustawy o działalności pożytku publicznego (czyli historia powstania ustawy).

Informacje na ten temat można znaleźć również na stronie:
http://www.jedenprocent.pl

Pełen tekst ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające ustawę znajdziecie Państwo w Dzienniku Ustaw Nr 96 poz. 873 i 874.
Ustawa

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) - ostatnia aktualizacja 31.05.2004

Aktualne akty prawne można znaleźć na stronach serwisu Sejmu RP pod adresem     http://www.sejm.gov.pl

   lub        http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

    Serdecznie zapraszam do dyskusji. Wszelkie uwagi, sugestie, wnioski proszę przesyłać na adres:   stipsprzemiana@wp.pl


Z poważaniem
Wiesława LipkaInformacje dodatkowe

Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od l stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy - wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) - o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podatnik może skorzystać z tej możliwości w dwojaki sposób:

1. wpłacić dowolną kwotę (wysokość wpłaty może być nieograniczona) na rzecz     organizacji pożytku publicznego, jednakże wypełniając roczne zeznanie     podatkowe, może pomniejszyć należny podatek jedynie o 1%

2. najpierw wypełnić zeznanie podatkowe i obliczyć kwotę stanowiącą 1%     należnego podatku dochodowego, a następnie wpłacić obliczoną kwotę na     rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (kolejne etapy     postępowania w tej sytuacji ilustruje diagram). Należy pamiętać, iż:

- 1% przekazać mogą jedynie osoby fizyczne płacące podatek dochodowy;

-  przekazanie może nastąpić wyłącznie na rzecz zarejestrowanych organizacji     pożytku publicznego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;

-  wplata powinna nastąpić na rachunek bankowy organizacji pożytku     publicznego w terminie l stycznia - 30 kwietnia roku następującego po roku     podatkowym (czyli np.: do 30 kwietnia 2005 za rok 2004).

-  zmniejszenia nie stosuje się, jeżeli;

     - wpłata nastąpiła na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzącej         działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów m.in.         przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego i spirytusowego (art.         27d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);

     - dokonanie wpłaty zostało odliczone od dochodu oraz od przychodu lub         podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym         (art. 27d ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);

     - zmniejszeniu może ulec także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ,         zgodnie z art. I4a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym         podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby         fizyczne, obliczony i wykazany w zeznaniu rocznym (PIT-28), które składa         się w terminie od l stycznia do 31 stycznia roku następującego po roku         podatkowym (czyli do 3 l stycznia 2005 za rok 2004).

 

Jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? - instrukcja postępowania dla podatnika

- Wybierz jedną lub kilka organizacji pożytku publicznego, którym chcesz    przekazać 1% swojego podatku.
- Urzędowy wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie    internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości    http://opp.ms.gov.pl/opp/index.htm

   oraz pod adresem   http://www.pozytek.ngo.pl

Sprawdź dane organizacji konieczne do dokonania wpłaty:

- dokładna nazwa,
- adres i numer konta

Wszystkie informacje można uzyskać od samych organizacji (np.: znaleźć na ich stronach internetowych) oraz w terenowych wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego w 20 Sądach Rejonowych.

Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36 lub PIT- 37) i ustal wysokość należnego podatku za rok poprzedni.

Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT (PIT-36 lub PIT- 37).

W części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajduje się rubryka "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art. 2 7d ustawy ".

- dla PIT-36 jest to pozycja nr 192,
- dla PIT-37 jest to pozycja nr 123.

Od podatku, który masz zapłacić odejmij obliczoną uprzednio kwotę (krok 4)*. * Pamiętaj, że wysokość wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekraczać kwotę stanowiącą 1% twojego podatku, lecz podatek możesz pomniejszyć jedynie o 1% należnego podatku.

Dokument wpłaty musi zawierać:

- imię i nazwisko wpłacającego;
- adres wpłacającego:
- kwotę dokonanej wpłaty;
- nazwę organizacji na rzecz której dokonujesz wpłat;
- tytuł wpłaty np. "wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego".

Obliczoną kwotę wpłać na konto wybranej organizacji, w terminie składania zeznań podatkowych - czyli od l stycznia do 30 kwietnia. Możesz to zrobić:

- w banku
- lub na poczcie

Pokwitowanie dokonanej wpłaty zachowaj do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

Organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego) dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1% podatku*.

*Mechanizm ten stosuje się w przypadku nadpłaty. W pozostałych przypadkach podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego zostanie pomniejszony o wpłatę na rzecz organizacji pożytku publiczne­go do wysokości 1% podatku należnego. W przypadku wątpliwości, z pytaniami mogą się Państwo zwrócić do właściwego urzędu skarbowego